Ochrana osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a o voľnom pohybu týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Mgr. Róbert Jakubička, IČO: 46684158 (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú info@kniznybazar.sk.

3. Osobnými údaji sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nemenoval ďaľšiu poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

II. Zákonný dôvod spracovávania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovávania osobných údajov je
- oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie marketingových a obchodných informácií) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (ďalej len “Oprávnený záujem”),
- Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie marketingových a obchodných informácií ) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby (ďalej len “Súhlas”).

2. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovávaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

III. Účel spracovávania, kategórie, zdroje a príjemcovia osobných údajov

Zákonný dôvod Účel Údaje Zdroj údajov Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia)
Plnenie zmluvy Vybavenie objednávky a odpoveď na dopyt zaslaný cez kontaktný formulár alebo email. osobné údaje zákazníkov (kontaktné údaje) e-mailová komunikácia, kontaktný formulár webhostingová spoločnosť, subdodávatelia, mailingové služby, cloudové úložištia, tlačené dokumenty
Oprávnený záujem poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie marketingových, obchodných informácií a recenzií) kontaktné údaje zákazníkov informácie z objednávok webhostingová spoločnosť, mailingové služby, cloudové úložištia, subdodávatelia
Súhlas marketing a propagácia webu e-maily, mená potenciálnych zákazníkov, IP adresy a ďalšie technické identifkátory formulár pre newsletter, registrácia na web stránkach, súťaže, ankety, časopis webhostingová spoločnosť, mailingové služby, reklamné kanály

IV. Doba uchovávania údajov

Registračné a profilové údaje spracúvame po dobu trvania registrácie na stránke www.kniznybazar.sk.

Spracúvanie registračných a profilových údajov, je možné kedykoľvek ukončiť, zrušením registrácie sekcii Môj profil.

V. Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte:
- právo na prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
- právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR
- právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
- právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
- právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľom uvedený v čl. I týchto podmienok
Zákazník môže svoje práva taktiež uplatniť zaslaním žiadosti na adresu alebo email prevádzkovateľom uvedený v čl. I týchto podmienok, alebo zmenu údajov vykonať v editácii profilu (po prihlásení). Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VI. Používanie Cookies

Portál kniznybazar.sk môže používať tzv. cookies. Cookies používame pre štatistické účely . Na základe týchto informácií potom môžeme skvalitňovať našu komunikáciu a produkty.

Používateľ, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, vstupom na Portál a jeho používaním udeľuje výslovný súhlas s tzv. funkciou cookies, t.j. súhlas s tým, že Portál: si zapamätá konkrétne údaje Používateľa, ktoré Používateľ zadal a vykonal na Portáli (napr. meno Používateľa, iné údaje, vykonané voľby Používateľa na Portáli), čím Používateľovi je umožnené využívať rozšírené funkcie Portálu. Používateľ je oprávnený kedykoľvek súbory cookies odmietnuť tým, že zablokuje cookies v nastaveniach svojho webového prehliadača (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.), na konkrétnych web stránkach, pokiaľ tieto web stránky uvedenú možnosť ponúkajú, ako aj na Portáli, pričom berie na vedomie, že v tomto prípade Portál nemusí pracovať správne, resp. môže sa stať pre Používateľa úplne nefunkčným.